USD 0.94 btc 26462.00
facebook
twitter
instagram
linkedin
Žurnāls
Abonē žurnālu
Piesakies iknedēļas jaunumiem

Pierakstieties uz svarīgākajiem biznesa un tehnoloģiju materiāliem Latvijā

USD 0.94 btc 26462.00

SIA Business magazine privātuma politika

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā SIA Business magazine (Izdevniecība), apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto SIA Business magazine sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA Business magazine sniegtajiem pakalpojumiem.

1.Definīcijas

Datu apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA Business magazine, vienotais reģ. Nr. 40203132092, juridiskā adrese Valguma iela 20-4, Rīga, LV – 1048, faktiskā adrese: Z. Meierovica bulvāris 6-4, Rīga, LV-1050.

Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA Business magazine sniegtos pakalpojumus;

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2.Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

2.2. Reklāmas likums.
2.3. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem u.c.

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. SIA Business magazine piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.2. SIA Business magazine personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA Business magazine veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar SIA Business magazine norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA Business magazine apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Laba prakse

SIA Business magazine apstrādājot persona datus ievēro labas prakses principus: likumīgums, godprātība, datu minimizēšana, precizitāte, glabāšanas ierobežojums, konfidencialitāte.

5.Personas datu kategorijas

5.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);

5.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. 5.3. Informācija par norēķinu kontiem.

5.4. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

5.5. Komunikācijas dati, piemēram, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA Business magazine;

5.6. Dati, kurus Klients pats paziņo SIA Business magazine; 5.7. Fotogrāfijas – no pasākumiem;

5.9. Dati, kurus SIA Business magazine klienti nodod SIA Business magazine, ar mērķi publicēt reklāmas, sludinājumus u.c.

5.10. žurnālistu darbam nepieciešamie materiāli.

7. Datu apstrādes nolūki

7.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

7.2. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:

7.3. SIA Business magazine ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.3.1. tiešā mārketinga aktivitātes;

7.3.2. SIA Business magazine tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei;

7.4. SIA Business magazine apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

7.4.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.4.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA Business magazine klientu statistisko datu apstrāde;

7.5. SIA Business magazine apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA Business magazine iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.6. SIA Business magazine apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu korporatīvajos pasākumos.

8. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

8.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

8.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.

8.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

8.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SIA Business magazine izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

8.5. Saņemt informāciju, vai SIA Business magazine apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

8.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis SIA Business magazine un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

8.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

9. Sīkdatnes

10.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot SIA Business magazine interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo SIA Business magazine mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.

10. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, SIA Business magazine leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par

grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

15. Kontaktinformācija

15.1 Klients var sazināties ar SIA Business magazine saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu pa e-pastu [email protected]

lasiet arī

Kavēšanās ar maziem iepirkumiem rada bažas par spēju organizēt lielus

...

Next page

Piesakies iknedēļas jaunumiem